iCulture forum | iPhone, iPad,  iPod touch, Apple TV en iOS

iCulture forum | iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV en iOS (https://forum.iculture.nl/)
-   Overige providers Nederland (https://forum.iculture.nl/f18/bellen-internet/f109/providers-nederland/f19/overige-providers-nederland/)
-   -   Oplossing: 2 jarig abo voortijdig beŽindigen. (https://forum.iculture.nl/f18/bellen-internet/f109/providers-nederland/f19/overige-providers-nederland/15562-oplossing-2-jarig-abo-voortijdig-beeindigen.html)

forum.bericht 05-07-08 23:10

Oplossing: 2 jarig abo voortijdig beŽindigen.
 
(geen gerucht maar kon geen betere plek vinden.)


Wel een aardige uitspraak voor GSM bezitters:

De rechter heeft deze week uitgesproken dat een contract van 24 maanden
eerder opgezegd mag worden door de consument, zonder dat er schadevergoeding
behoeft te worden bepaald:

[Q]
Artikel 10 lid 2 van de algemene voorwaarden voorziet kennelijk in een verbod
tot tussentijdse opzegging door de klant van de in dit geval voor 24 maanden
aangegane overeenkomst. Dit verbod dient als onredelijk bezwarend (artikel 6.237
k van het Burgerlijk Wetboek, grijze lijst, rechtsvermoeden niet ontkracht) te
worden aangemerkt. Dat betekent dat [gedaagde] te allen tijde mocht opzeggen,
zij het met inachtneming van een redelijke termijn. T-Mobile mocht dus niet
rekenen op het uitdienen van het voor 24 maanden aangegane contract, zodat de
overeengekomen duur daarvan ook niet als verantwoorde grondslag kan dienen bij
het bepalen van de vervangende schadevergoeding.
[/Q]

De rechter vindt een opzegtermijn van drie maanden 'redelijk'.


Uitspraak: LJN: BD6190,Sector kanton Rechtbank Haarlem , zaak/rolnr.: 372633 /
CV EXPL 08-891

PLAGU3LORD 05-07-08 23:38

Ik zou de uitspraak als ik jou wat nog maar eens goed doorlezen. Hieronder vind je de uitspraak in zijn geheel terug.

Citaat:

RECHTBANK HAARLEM
Sector kanton Locatie Zaandam

zaak/rolnr.: 372633 / CV EXPL 08-891
datum uitspraak: 26 juni 2008

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

inzake

Lindorff Purchase B.V.
te Zwolle
eisende partij
hierna te noemen Lindorff
gemachtigde Van Arkel gerechtsdeurwaarders

tegen

[gedaagde]
te [adres]
gedaagde partij
hierna te noemen [gedaagde]
gemachtigde: geen (procedeert in persoon).

De procedure

Lindorff heeft op gronden zoals in de dagvaarding vermeld een vordering ingesteld tegen [gedaagde].

Hierop heeft [gedaagde] geantwoord.

Vervolgens is schriftelijk voortgeprocedeerd.

Tenslotte is de uitspraak op vandaag bepaald.

De vordering

Lindorff vordert dat de kantonrechter, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] zal veroordelen aan Lindorff te betalen de somma van Ä 1.086,19 met (verdere) rente en kosten.

Het gaat om de afwikkeling van een op 27 maart 2007 tussen T-Mobile en [gedaagde] gesloten overeenkomst betreffende de levering van mobiele telefoondiensten. T-Mobile heeft haar vordering op [gedaagde] overgedragen aan Lindorff.

In hoofdsom heeft de vordering voor een bedrag groot Ä 563,35 betrekking op schadevergoeding wegens voortijdige beŽindiging van het contract. Het restant van de hoofdsom ad (Ä 855,08 -/- Ä 563,35 =) Ä 291,73 heeft betrekking op bij repliek overgelegde facturen voor abonnement- en gesprekskosten. Die facturen belopen overigens in totaal Ä 306,73 maar kennelijk wordt minder gevorderd.

Het verweer

Het verweer strekt tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering.

[gedaagde] stelt dat zij de telefoon, die haar kennelijk bij het sluiten van het contract is verstrekt, is kwijtgeraakt en dat zij meer dan eens heeft opgezegd, waarop nooit is gereageerd.

De beoordeling van het geschil

Lindorff heeft betwist dat [gedaagde] heeft opgezegd. Daarvan is door [gedaagde] geen bewijs geleverd, zodat dit verweer niet kan slagen.

Dat betekent dat het contract, dat is beŽindigd, financieel als volgt moet worden afgewikkeld.

Omdat [gedaagde] onbetwist niet aan haar betalingsverplichtingen voldeed heeft T-Mobile volgens de overeengekomen algemene voorwaarden op 20 augustus 2008 rechtsgeldig een voortijdig einde gemaakt aan het voor minimaal 24 maanden aangegane contract. [gedaagde] is ter zake ingevolge de toepasselijke algemene voorwaarden en volgens de gewone wet schadeplichtig geworden.

Aan vervangende schadevergoeding wordt gevorderd het abonnementgeld dat T-Mobile had kunnen verdienen indien het voor 24 maanden aangegane contract volledig was uitgediend, te weten het abonnementgeld tot en met 31 augustus 2008. Een en ander wordt gegrond op de algemene voorwaarden.

Die schadeberekening komt de kantonrechter onjuist voor. Artikel 10 lid 2 van de algemene voorwaarden voorziet kennelijk in een verbod tot tussentijdse opzegging door de klant van de in dit geval voor 24 maanden aangegane overeenkomst. Dit verbod dient als onredelijk bezwarend (artikel 6.237 k van het Burgerlijk Wetboek, grijze lijst, rechtsvermoeden niet ontkracht) te worden aangemerkt. Dat betekent dat [gedaagde] te allen tijde mocht opzeggen, zij het met inachtneming van een redelijke termijn. T-Mobile mocht dus niet rekenen op het uitdienen van het voor 24 maanden aangegane contract, zodat de overeengekomen duur daarvan ook niet als verantwoorde grondslag kan dienen bij het bepalen van de vervangende schadevergoeding.

Uitgaande van een redelijke opzegtermijn voor de klant van 3 maanden, komt het de kantonrechter redelijk voor om de schadevergoeding te bepalen op een bedrag gelijk aan het abonnementgeld over die drie maanden, hetgeen neerkomt op 3 x Ä 24,79 = Ä 74,37 + 19% BTW = Ä 88,50.

Daarnaast moet [gedaagde] natuurlijk de tot de beŽindiging van het contract vervallen abonnementgelden, alsmede de gesprekskosten betalen, in totaal dus Ä 291,73.

Bij elkaar opgeteld is [gedaagde] dan nog schuldig Ä 380,23.

Nu Lindorff van meet af aan een veelvoud van dit bedrag heeft gevorderd dienen de met het oog daarop ondernomen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden voor rekening van Lindorff te blijven.

Wel is [gedaagde] de contractuele rente van 1% per maand verschuldigd over de achterstallige abonnement- en gesprekskosten, alsmede de wettelijke rente over de schadevergoeding.

Omtrent de proceskosten moet worden beslist zoals hierna bepaald.

Beslissing

[gedaagde] wordt veroordeeld om aan Lindorff te betalen de somma van Ä 380,23 vermeerderd met 1% rente per maand over abonnement- en gesprekskosten, telkens te berekenen vanaf 10 dagen na de respectieve factuurdata, alsmede met de wettelijke rente over Ä 88,50 vanaf 2 september 2007 tot de dag dat alles betaald is.

Iedere partij draagt de eigen proceskosten.

Dit vonnis wordt uitvoerbaar verklaard bij voorraad.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M.Visser, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 26 juni 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.

soCool 06-07-08 00:57

De rechter heeft uitgesproken dat de clause in de algemene voorwaarden van t-mobile met betrekking tot de schade vergoeding, resterende maanden betalen, niet redelijk is, omdat zodoende de klant nooit uit het contract kan komen. De rechter geeft aan dat een schadevergoeding van 3 maanden abonnementsgeld redelijk is.

Ik vraag me dan zelf wel af waarom dit als een onredelijke eis wordt gezien.

forum.bericht 06-07-08 01:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door PLAGU3LORD (Bericht 135118)
Ik zou de uitspraak als ik jou wat nog maar eens goed doorlezen. Hieronder vind je de uitspraak in zijn geheel terug.

En wat is dan volgens jou het grote verschil met de 'samenvatting" want het is natuurlijk logisch dat de kosten van die 3 maanden betaald moeten worden maar dus niet de volledige resterende maanden van de 24.


Cruciaal is m.i. "Dat betekent dat [gedaagde] te allen tijde mocht opzeggen, zij het met inachtneming van een redelijke termijn." want dat houd dus in dat je gewoon tussentijds kunt opzeggen mits je een termijn van 3 maanden in acht neemt! (en de kosten over die termijnen zul je gewoon moeten betalen) En dat is dus het bedrag waar gedaagde voor is veroordeeld terwijl al het andere (overige maanden, kosten, etc) weggevaagd is.

soCool 06-07-08 04:25

Ik denk dat hij de uitspraak zelf niet begrijpt. Ik begrijp ook niet waarom hij niet gewoon een url heeft gegeven van die uitspraak, maar in plaats daarvan de complete uitspraak hier heeft gekopieerd en geplakt.

Ik vraag me af of T-Mobile (en andere providers) hun voorwaarden al hebben aangepast, want het is nog altijd wet>voorwaarden.

forum.bericht 06-07-08 10:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door soCool (Bericht 135193)
Ik denk dat hij de uitspraak zelf niet begrijpt. Ik begrijp ook niet waarom hij niet gewoon een url heeft gegeven van die uitspraak, maar in plaats daarvan de complete uitspraak hier heeft gekopieerd en geplakt.

Ik vraag me af of T-Mobile (en andere providers) hun voorwaarden al hebben aangepast, want het is nog altijd wet>voorwaarden.

Dat laatste zouden veel mensen het mooiste vinden want dan kunnen ze probleemloos onder hun contract uit.

ArB 06-07-08 10:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door forum.bericht (Bericht 135200)
Dat laatste zouden veel mensen het mooiste vinden want dan kunnen ze probleemloos onder hun contract uit.

Mits je wel even de resterende maandbedragen en een schadevergoeding van 3x het maandbedrag afrekent.

forum.bericht 06-07-08 11:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ArB (Bericht 135201)
Mits je wel even de resterende maandbedragen en een schadevergoeding van 3x het maandbedrag afrekent.

Volgens mij is in het consumentenrecht vastgelegd dat als het bedrijf de voorwaarden eenzijdig veranderd dat dan de klant het recht heeft de overeenkomst te beeindigen uiteraard zonder betaling/afkoop van niet verbruikte maanden.

Zie ook soortgelijk inzake telfort (elders op dit forum) en ConsuWijzer - Ik heb een klacht over mijn aanbieder die de algemene voorwaarden van het contract ineens heeft veranderd. Mag dat zomaar? :

"
Nee. De aanbieder moet wijzigingen in de algemene voorwaarden vier weken van tevoren bekend maken.

Als een wijziging voor u als consument - op welk punt dan ook - nadelig is, mag u zonder verdere kosten uw abonnement opzeggen. De aanbieder moet de abonnee op de hoogte stellen van de inhoud van de voorgenomen wijziging.
"

PLAGU3LORD 06-07-08 12:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door soCool (Bericht 135193)
Ik denk dat hij de uitspraak zelf niet begrijpt. Ik begrijp ook niet waarom hij niet gewoon een url heeft gegeven van die uitspraak, maar in plaats daarvan de complete uitspraak hier heeft gekopieerd en geplakt.

Ik vraag me af of T-Mobile (en andere providers) hun voorwaarden al hebben aangepast, want het is nog altijd wet>voorwaarden.

Een link plaatsen was niet mogelijk en ik begrijp de uitspraak volkomen. Ik zal het jullie eens uitleggen.

[Gedaagde] had op 27 maart 2007 een contract afgesloten met T-Mobile voor 24 maanden. Op een niet gegeven moment raakt zij haar telefoon kwijt, waarop zij haar abonnement met T-mobile beweert te hebben opgezegd. T-Mobile zegt echter nooit bericht van [gedaagde] te hebben ontvangen.

Wegens wanbetaling ontbind T-Mobile op 20 augustus 2008 haar contract. Ze willen dat [gedaagde] alle kosten die T-Mobile heeft gemaakt op zich neemt. Verder willen ze dat ze ook nog dat de [gedaagde] het abonnementsgeld betaald van na 20 augustus 2008, want dit loopt T-Mobile naar eigen zeggen dan mis.

De rechter vindt het onredelijk dat [gedaagde] het complete abonnementsgeld moet betalen van de resterende maanden na augustus 2008. De rechter vindt 3 maanden een redelijk opzegtermijn en heeft dus ook besloten dat [gedaagde] nog slechts drie maanden hoeft te betalen.

Waar het eigenlijk op neer komt is het volgende. T-Mobile heeft het contract beŽindigd wegens wanbetaling en verwacht dat [gedaagde] van alle resterende maanden het abonnementsgeld betaald. Aangezien T-Mobile degene is geweest die het contract heeft ontbonden, vindt de rechter dat onredelijk, hij vindt drie maanden genoeg.

Als jullie denken dat je op ieder gegeven moment je contract kunt opzeggen en dan nog slechts drie maanden hoeft uit te betalen dan heb je het mis. Je hebt een contract getekend voor 24 maanden en je wordt geacht deze uit te dienen. In bijzondere gevallen kan T-Mobile buiten jou om het contract ontbinden, zoals bijv. wanbetaling, alleen dan kom je in aanmerking voor de opzegtermijn van drie maanden.

Het is echt niet zo dat als jij een contract afsluit van 24 maanden en na bijvoorbeeld 6 maanden opzegd, dat je dan nog maar 3 maanden hoeft te betalen. Als dat zo zou zijn dan gingen de providers snel failliet.

SneakerStyle 06-07-08 13:30

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door PLAGU3LORD (Bericht 135231)
Een link plaatsen was niet mogelijk en ik begrijp de uitspraak volkomen. Ik zal het jullie eens uitleggen.

[Gedaagde] had op 27 maart 2007 een contract afgesloten met T-Mobile voor 24 maanden. Op een niet gegeven moment raakt zij haar telefoon kwijt, waarop zij haar abonnement met T-mobile beweert te hebben opgezegd. T-Mobile zegt echter nooit bericht van [gedaagde] te hebben ontvangen.

Wegens wanbetaling ontbind T-Mobile op 20 augustus 2008 haar contract. Ze willen dat [gedaagde] alle kosten die T-Mobile heeft gemaakt op zich neemt. Verder willen ze dat ze ook nog dat de [gedaagde] het abonnementsgeld betaald van na 20 augustus 2008, want dit loopt T-Mobile naar eigen zeggen dan mis.

De rechter vindt het onredelijk dat [gedaagde] het complete abonnementsgeld moet betalen van de resterende maanden na augustus 2008. De rechter vindt 3 maanden een redelijk opzegtermijn en heeft dus ook besloten dat [gedaagde] nog slechts drie maanden hoeft te betalen.

Waar het eigenlijk op neer komt is het volgende. T-Mobile heeft het contract beŽindigd wegens wanbetaling en verwacht dat [gedaagde] van alle resterende maanden het abonnementsgeld betaald. Aangezien T-Mobile degene is geweest die het contract heeft ontbonden, vindt de rechter dat onredelijk, hij vindt drie maanden genoeg.

Als jullie denken dat je op ieder gegeven moment je contract kunt opzeggen en dan nog slechts drie maanden hoeft uit te betalen dan heb je het mis. Je hebt een contract getekend voor 24 maanden en je wordt geacht deze uit te dienen. In bijzondere gevallen kan T-Mobile buiten jou om het contract ontbinden, zoals bijv. wanbetaling, alleen dan kom je in aanmerking voor de opzegtermijn van drie maanden.

Het is echt niet zo dat als jij een contract afsluit van 24 maanden en na bijvoorbeeld 6 maanden opzegd, dat je dan nog maar 3 maanden hoeft te betalen. Als dat zo zou zijn dan gingen de providers snel failliet.

Niet te vergeten dat je dan over wordt gedragen aan incasso en je gelijk een BKR registratie hebt. dus leuk dat je dan van je abo af bent. Maar de aankomende 5 jaar zit je in de shit..

soCool 06-07-08 14:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door PLAGU3LORD (Bericht 135231)
...

Als jullie denken dat je op ieder gegeven moment je contract kunt opzeggen en dan nog slechts drie maanden hoeft uit te betalen dan heb je het mis. Je hebt een contract getekend voor 24 maanden en je wordt geacht deze uit te dienen. In bijzondere gevallen kan T-Mobile buiten jou om het contract ontbinden, zoals bijv. wanbetaling, alleen dan kom je in aanmerking voor de opzegtermijn van drie maanden.

Nee, je hebt de uitspraak misbegrepen. Zoals ik in mijn eerst reply in dit thread al heb gezegt, de voorwaarden voor contract ontbinding zijn vermoedelijk onredelijk. De klant moet onder het contract uit kunnen komen.

art 237 lid k van het BW6 zegt:
Citaat:

k.
dat voor een overeenkomst als bedoeld in artikel 236 onder j een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst telkens na een jaar op te zeggen;
Het komt er op neer dan de klant moet kunnen opzeggen. In het huidige geval kan een klant het contract niet ontbinden omdat t-mobile een clause heeft ingebouwd waardoor je alsnog alles tot aan het eind van het contract moet betalen. Dit wordt als een vermoedelijk onredelijke eis gezien.

Michael 06-07-08 15:52

Volgens mij heeft SoCool gelijk. Maar nu kan je niet zomaar je contract opzeggen denk ik met deze jurisprudentie.

PSlomp 07-07-08 21:02

Iemand een idee hoe dit zit bij Vodafone?

Ik zit nog met een abbo wat nog een jaar loopt en wil deze graag beŽindigen om een iPhone te halen.

Patrick

Michael 07-07-08 21:07

Gewoon uitzitten dus. Of niet meer betalen en dan tot aan de rechter laten komen. Maar ja dan sta je bekend bij de BKR en krijg je geen abbo, maar ben je wel van je abbo bij vodafone af. Kijk gewoon eens wat de voorwaarden zijn van je contract bij Vodafone.

Bluescotch 07-07-08 23:32

Even heel kort omdat ik net een heel stuk had geschreven maar er blijkbaar @$@$!$ iets mis is gegaan en me stuk weg is!

1) Kanton rechter is de "laagste rechter" in het Nederlandse systeem. De rechtbank, het hof en de hoge raad kunnen allemaal deze uistpraak nietig verklaren en een nieuwe vonnis uitspreken.

2) De kanton rechter basseert zijn uitspraak op een rechtsvermoeden en dat heeft niet een hele sterke positie in het Nederlandse recht. Indien een toekomstige partij met valide argumenten komt kan deze rechter of een andere rechter (ook een andere kanton rechter) beslissen dat art. 10 lid 2 Tmobile contract wel rechtsgeldig is of beter gezegd de opgenomen clausule wel rechtsgeldig is en niet in strijd is met bepaalde wetsartikelen.

3) Indien de uitspraak definitief wordt laten we zeggen de Hoge Raad (HR) bekrachtigt dit vonnis dan is alleen zeker dat art. 10 lid 2 van het Tmobile contract in strijd is met de wet. Feit blijft dat niet pecies duidelijk is wat het artikel precies inhoud en in welke context. Dus er bestaat daarnaast een kans dat andere providers niet dezelfde clausules gebruiken en daarom zou er dus inhoudelijk gekeken moeten worden of deze overeen komen met de inhoud van het desbetreffende contract. Daarnaast weet je ook niet of dit contract hetzelfde zal zijn als dat met de 3g.

Conclusie: Neem geen risico, bedrijven zoals Tmobile hebben meer tijd, meer geld, meer juristen in dienst en betere kansen dus om een zaak of beroep te winnen. Neem pas genoegen met een uitspraak van het hof of nog beter de HR!

iCulture 08-07-08 01:52

 Verplaatst naar: Telecomproviders Nederland

soCool 08-07-08 03:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bluescotch (Bericht 135897)
... knip ...

Het was aan T-Mobile om het rechtsvemoeden te weerleggen en dat is schijnbaar niet gelukt. Verder zijn ze ook niet in hoger beroep gegaan. Al met al werkt de jurisprudentie gewoon door.

Bluescotch 08-07-08 12:00

Nee dat was in deze zaak niet aan tmobile maar aan linden .... nog iets. Omdat zij de vordering hebben overgenomen. Tmobile is in deze zaak geen procespartij.

lijnkamp 21-07-08 13:09

Je kan als consument alleen van je abb afkomen als je provider de algemene voorwaarden wijzigt.
Helaas zijn ze niet verplicht dit zeer uitgebreid kenbaar te maken.

Bij Telfort is met ingang van vorige week de klantservice 10 cent per minuut omhoog gegaan, hierbij was het mogelijk om eenzijdig het contract op te zeggen (of over te zetten naar prepaid) dit was alleen op de site van telfort gezet en was niet direct te vinden.

smacdab 17-11-08 10:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door PSlomp (Bericht 135783)
Iemand een idee hoe dit zit bij Vodafone?

Ik zit nog met een abbo wat nog een jaar loopt en wil deze graag beŽindigen om een iPhone te halen.

Patrick

vodafone schrijft op haar site dat je de iphone kunt ophalen in Luxemburg :)


Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 05:34.